Regulamin

1. OGÓLNE

1.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty IDEA Beauty oraz do każdej umowy zawieranej pomiędzy IDEA Beauty a konsumentem. Warunki są dostępne dla wszystkich i zamieszczone na stronie internetowej IDEA Beauty. Na życzenie prześlemy Państwu pisemną kopię.
1.2 Składając zamówienie oznaczasz, że zgadzasz się z warunkami dostawy i płatności. IDEA Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostawy i/lub płatności po upływie tego terminu.
1.3 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ogólne lub szczegółowe warunki lub postanowienia osób trzecich nie są uznawane przez IDEA Beauty.
1.4 IDEA Beauty gwarantuje, że dostarczony produkt jest zgodny z umową i odpowiada specyfikacjom podanym w ofercie.
2. Dostawa
2.1 Dostawa odbywa się do wyczerpania zapasów.
2.2 Jeśli produkty są na stanie, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
2.3 Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj dostarczane w ciągu 7 dni. Jeśli nie będzie to możliwe, skontaktujemy się z Tobą.
2.4 Zgodnie z zasadami sprzedaży na odległość IDEA Beauty zrealizuje zamówienia w terminie co najmniej 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli dostawa w ciągu 30 dni lub inaczej uzgodniony termin dostawy jest możliwa (ponieważ zamówiony towar nie jest na stanie lub nie jest już dostępny), lub z innych przyczyn wystąpiło opóźnienie lub zamówienie nie mogło zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma 1 miesiąc po złożeniu zamówienia i w takim przypadku ma prawo anulować zamówienie bez ponoszenia kosztów i wypowiedzenia.
2.5 Obowiązek dostawy IDEA Beauty, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, zostanie spełniony po zaoferowaniu klientowi towaru dostarczonego przez IDEA Beauty. W przypadku dostawy do domu protokół przewoźnika, zawierający odmowę przyjęcia, jest pełnym dowodem oferty dostawy.
2.6 Wszystkie warunki podane na stronie mają charakter orientacyjny. Z powyższych okresów nie można zatem wywodzić żadnych praw.
3. Ceny
3.1 Ceny nie zostaną podwyższone w okresie obowiązywania oferty, chyba że wymagają tego środki prawne lub jeśli producent wprowadza tymczasowe podwyżki cen.
3.2 Wszystkie ceny na stronie podlegają błędom w druku i pisowni. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów w druku i pisowni.
3.3 Wszystkie ceny na stronie podane są w euro i zawierają 21% podatku VAT.
3.4 Opłaty będą pobierane za płatności z ideałem.
4. Okres próbny / prawo do odstąpienia od umowy
4.1 W przypadku zakupu przez konsumenta, zgodnie z ustawą o sprzedaży na odległość (art. 7:5 holenderskiego kodeksu cywilnego), klient ma prawo do zwrotu (części) dostarczonego towaru w ciągu 14 dni roboczych bez podając jakikolwiek powód. Okres ten rozpoczyna się z chwilą dostarczenia zamówionego towaru. Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do zwrotu, powiadomić IDEA Beauty pisemnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania prawa do zwrotu, wówczas zakup jest faktem.
      W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy w ciągu 28 dni od otrzymania, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
      Klient musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu doręczenia pocztą. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i towarzyszącą dokumentacją) oraz w nowym stanie. Jeżeli towar był używany, obciążony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony przez klienta, IDEA Beauty zastrzega sobie prawo do naliczenia amortyzacji. Z zachowaniem postanowień zdania poprzedniego, IDEA Beauty zobowiązuje się w ciągu 14 dni od prawidłowego otrzymania przesyłki zwrotnej lub 14 dni od dowodu jej zwrotu (dowód nadania musi jednoznacznie określać zawartość przesyłki zwrotnej), zapewnić, że zwrot. W przypadku zwrotu całego zakupu, pełna kwota zakupu wraz z obliczonymi kosztami wysyłki i/lub płatności zostanie zwrócona klientowi. Gdy tylko część otrzymanych zakupów zostanie zwrócona, zwrócona zostanie tylko wartość zakupu zwróconych przedmiotów. Dodatkowe koszty wynikające z droższej metody wysyłki niż najtańsza standardowa dostawa nigdy nie zostaną zwrócone.
Odesłanie dostarczonego towaru odbywa się w całości na koszt i ryzyko klienta.
4.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:
umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi i tylko wtedy, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
< > lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które dostawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy< >, które są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją konsumenta, na przykład dostosowywanie, lub które mają wyraźną osobisty charakter. mieć
produkty, których termin przydatności do spożycia upłynął w okresie refleksji 14 dni (zepsucie).
zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których plomba została zerwana po dostawie
zapieczętowane nośniki audio/wideo lub oprogramowanie, których pieczęć została złamana
< > towary lub usługi, których nie można zwrócić ze względu na swój charakter, na przykład ze względu na higienę lub które mogą się szybko zepsuć lub zestarzeć
5. Zarządzanie danymi
5.1 Jeżeli złożysz zamówienie w IDEA Beauty, Twoje dane znajdą się w kartotece klienta IDEA Beauty. IDEA Beauty przestrzega ustawy o ewidencji osobowej i nie udostępnia Twoich danych osobom trzecim. Zobacz naszą Politykę prywatności.
5.2 IDEA Beauty szanuje prywatność użytkowników serwisu internetowego i zapewnia poufne traktowanie Państwa danych osobowych.
5.3 IDEA Beauty korzysta w niektórych przypadkach z listy mailingowej. Każda wiadomość zawiera instrukcje dotyczące usunięcia siebie z tej listy.
6. Gwarancja i zgodność
6.1 Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i/lub przepisy rządowe.
6.2 Uzgodnienie oferowane przez przedsiębiorcę, producenta lub importera jako gwarancja nie narusza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy z tytułu uchybienia w wykonaniu obowiązków przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy na podstawie prawa i/lub umowy zawartej na odległość.
6.3 Jeżeli okaże się, że dostarczony towar jest wadliwy, wadliwy lub niekompletny, klient musi (przed przystąpieniem do zwrotu do IDEA Beauty) zgłosić te wady pisemnie do IDEA Beauty w ciągu 2 miesięcy od wykrycia wady. być w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i towarzyszącą dokumentacją). Oddanie do użytku po stwierdzeniu wady, uszkodzenie powstałe po stwierdzeniu wady, obciążenie i/lub odsprzedaż po wykryciu wady, to prawo do reklamacji i zwrotu wygasa całkowicie.
6.4 W przypadku uznania przez IDEA Beauty zasadności reklamacji ze strony klienta, IDEA Beauty dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany dostarczonego towaru według uznania konsumenta. Wszelka odpowiedzialność IDEA Beauty w przypadku uszkodzenia jest ograniczona do maksymalnej kwoty faktury za dane pozycje lub (według uznania IDEA Beauty) do maksymalnej kwoty objętej ubezpieczeniem OC IDEA Beauty w odpowiedni przypadek. Wszelka odpowiedzialność IDEA Beauty za jakąkolwiek inną formę szkód jest wyłączona, w tym dodatkowe odszkodowanie w jakiejkolwiek formie, odszkodowanie za szkody pośrednie lub szkody następcze lub szkody z tytułu utraconego zysku.
6.5 IDEA Beauty nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślną lub równoważną świadomą lekkomyślnością osób nie kierowniczych.
6.6 Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli: A) i tak długo, jak klient pozostaje w zwłoce wobec IDEA Beauty; B) Klient samodzielnie naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone towary lub zlecił ich naprawę/przetworzenie przez osoby trzecie. C) dostarczony towar został wystawiony na działanie nietypowych warunków lub został w inny sposób niestarannie potraktowany lub został potraktowany niezgodnie z instrukcją Pb Nails Nl i/lub instrukcją użycia na opakowaniu;
7. Oferty
7.1 Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.
7.2 Po przyjęciu przez kupującego niewiążącej oferty, IDEA Beauty zastrzega sobie prawo do wycofania się lub odstąpienia od oferty w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej akceptacji.
7.3 Przyrzeczenia ustne wiążą IDEA Beauty dopiero po ich wyraźnym pisemnym potwierdzeniu.
7.4 Oferty IDEA Beauty nie dotyczą automatycznie zamówień powtarzających się.
7.5 IDEA Beauty nie może zostać pociągnięty do swojej oferty, jeżeli klient zrozumiał, że oferta lub jej część zawiera oczywisty błąd lub błąd.
7.6 Uzupełnienia, zmiany i/lub dalsze ustalenia są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie.
7.7 W przypadku promocji rabatowej nie będą one dotyczyć następujących marek: VENTO, SWEDERM warsztaty i szkolenia.
8. Umowa
8.1 Umowa pomiędzy IDEA Beauty a klientem zostaje zawarta po dokonaniu przez IDEA Beauty oceny wykonalności zlecenia.
8.2 IDEA Beauty zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień lub cesji bez podania przyczyn lub do ich przyjęcia tylko pod warunkiem, że przesyłka zostanie dokonana za pobraniem lub po przedpłacie.
9. Zdjęcia i specyfikacje
9.1 Wszystkie obrazy; zdjęcia, rysunki itp.; np. dane dotyczące gramatur, wymiarów, kolorów, wizerunki etykiet itp. znajdujące się na stronie internetowej www.pbnails.nl są jedynie orientacyjne, mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
10. Siła wyższa
10.1 IDEA Beauty nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli iw zakresie, w jakim jej zobowiązania nie mogą zostać spełnione w wyniku działania siły wyższej.
10.2 Siła wyższa jest rozumiana jako każda dziwna przyczyna, a także każda okoliczność, która nie powinna być zagrożona. Opóźnienia lub niewykonanie przez naszych dostawców, awarie Internetu, awarie energii elektrycznej, awarie poczty elektronicznej i awarie lub zmiany w technologii dostarczanej przez strony trzecie, trudności w transporcie, strajki, działania rządowe, opóźnienia w dostawach, zaniedbania dostawców i/lub producentów IDEA Beauty oraz osób pomocniczych, choroby personelu, wady sprzętu pomocniczego lub transportowego są wyraźnie uważane za siłę wyższą.
10.3 W przypadku wystąpienia siły wyższej IDEA Beauty zastrzega sobie prawo do zawieszenia swoich zobowiązań, a także jest uprawniona do rozwiązania umowy w całości lub w części, lub żądania zmiany treści umowy w taki sposób, aby wykonanie pozostało możliwy. W żadnym wypadku IDEA Beauty nie jest zobowiązana do zapłaty jakiejkolwiek grzywny lub odszkodowania.
10.4 Jeżeli IDEA Beauty wypełnił już częściowo swoje zobowiązania na początku działania siły wyższej lub może wypełnić swoje zobowiązania tylko częściowo, jest uprawniony do osobnego wystawienia faktury za już dostarczoną lub dostarczalną część, a klient jest zobowiązany do zapłaty tej faktury jako była to osobna umowa. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy część już dostarczona lub przeznaczona do dostarczenia nie ma niezależnej wartości.
11. Odpowiedzialność
11.1 IDEA Beauty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów lub innych przedmiotów spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktów. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją na opakowaniu i/lub odwiedź naszą stronę internetową.
12. Zatrzymanie tytułu
12.1 Własność wszystkich towarów sprzedanych i dostarczonych przez IDEA Beauty klientowi pozostaje przy IDEA Beauty tak długo, jak klient nie spełnił roszczeń IDEA Beauty wynikających z umowy lub wcześniejszych lub późniejszych podobnych umów, o ile klient prace pozostające do wykonania na podstawie tych lub podobnych umów i tak długo, jak klient nie zapłacił roszczeń IDEA Beauty z tytułu niewypełnienia takich zobowiązań, w tym roszczeń z tytułu kar, odsetek i kosztów, a i innych, o których mowa w sekcji 3:92 holenderskiego kodeksu cywilnego.
12.2 Towary dostarczone przez IDEA Beauty objęte zastrzeżeniem własności mogą być odsprzedawane wyłącznie w ramach normalnej działalności gospodarczej i nigdy nie mogą być używane jako środek płatniczy.
12.3 Klient nie jest upoważniony do zastawiania ani w jakikolwiek inny sposób obciążania towaru zastrzeżonego.
12.4 Klient udzielił już bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody IDEA Beauty lub osobie trzeciej na wyznaczenie przez IDEA Beauty, we wszystkich przypadkach, w których IDEA Beauty chce wykonać swoje prawa własności, na wejście we wszystkie miejsca, w których jego własność będzie znajduje się i zabierz tam te rzeczy.
12.5 Jeżeli osoby trzecie zajmą dostarczony towar zastrzeżony lub zamierzają ustalić lub dochodzić praw do niego, klient jest zobowiązany do poinformowania IDEA Beauty tak szybko, jak można tego racjonalnie oczekiwać.
12.6 Klient zobowiązuje się do ubezpieczenia i utrzymania ubezpieczenia dostarczonego towaru z zastrzeżeniem własności od szkód pożarowych, wybuchowych, zalania i kradzieży oraz do udostępnienia polisy tego ubezpieczenia do wglądu na pierwsze żądanie IDEA Beauty.
13. Kurs i szkolenie
13.1 Na wiele szkoleń zatrudniany jest zewnętrzny edukator. Nie ma możliwości anulowania tego typu szkolenia.
Jeśli chcesz anulować, jesteś winien pełną kwotę. Możliwe jest jednak, że zamiast tego na szkolenie weźmie udział ktoś inny.
13.2 Przetwarzane będą tylko w pełni opłacone rezerwacje
14. Obowiązujące prawo/właściwy sąd
14.1 Do wszystkich umów stosuje się prawo holenderskie.
14.2 Spory wynikające z umowy pomiędzy IDEA Beauty a kupującym, których nie można rozstrzygnąć za obopólną zgodą, zostaną poddane sądowi właściwemu w okręgu Haskim, chyba że IDEA Beauty woli różnicę w stosunku do właściwego sądu. miejsce zamieszkania kupującego, z wyjątkiem sporów podlegających właściwości sądu okręgowego
IDEA Beauty jest oficjalnym dystrybutorem marki PB Nails oraz PB body. 


    Strona wymaga obsługi ciasteczek do prawidłowego działania. Po więcej informacji o danych przechowywanych w ciasteczkach zobacz naszą stronę polityki prywatności. By zaakceptować ciasteczka, proszę kliknąć na przycisk Zamknij. zamknij